image

Giải pháp tự động hóa tích hợp các kho xăng dầu, chúng tôi cung cấp các giải pháp này dựa trên nền tảng giải pháp của hãng Honeywell Enraf đã được chấp nhận rộng rãi. Hãng Honeywell chuyên cung cấp giải pháp tự động hóa tích hợp các kho xăng dầu có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu tự động hóa tích hợp các kho xăng dầu lớn và nhỏ. Chúng tôi cung cấp các giải pháp có thể tạo ra giá trị từ lúc có ý tưởng tới lúc ứng dụng cho tất cả các lọai kho dự trữ và phân phối xăng dầu, như các tổng kho ở nhà máy lọc dầu, kho dự trữ và phân phối sản phẩm nhiên liệu sinh học, các cơ sở dự trữ và phân phối sản phẩm hóa dầu, các trạm xuất nhiên liệu bằng đường thủy, đường sắt và đường bộ.

Hãng Honeywell sau khi mua lại hãng Enraf đã có khả năng cung cấp nhiều giải pháp tích hợp tòan bộ và có khả năng mở rộng. Vi vậy, nếu bạn làm một kho mới hay mở rộng các kho cũ, hãng Honeywell có thể giúp giảm thiểu những rủi ro trong một dự án, đẩy nhanh tiến độ sản xuất và giúp các bạn nâng cao hiệu quả họat động thông qua các gỉải pháp an tòan, tin cậy và hiệu quả.

Bấm vào hình ở dưới để xem các giải pháp quản lý và tự động hóa tích hợp các kho xăng dầu mà hãng Honeywell cung cấp; từ khâu nhận đơn hàng tới khâu phân phối sản phẩm.

Click this image to see the interactive layout of Integrated Terminal Solutions

Benefits of an Integrated Terminal Management System

  • Increase inventory due to improved scheduling and workflow automation
  • Reduce product losses with reductions in spills, better product reconciliation and more accurate metering
  • Increase productivity with integrated, automated processes
  • Increase safety of people and equipment
  • Increase terminal security and reduce associated risks
  • Reduce energy and maintenance costs
  • Reduce installation cost with Honeywell’s
  • OneWireless™ network and devices to improve efficiency and reduce costs
  • Reduce implementation risk with on-time, on-budget project completion

 

Integrated Main Automation Contracting (I-MAC)
From planning and startup to engineering services and lifecycle management, Honeywell can help maximize your technology investment. By bringing key automation elements under one primary contractor, Honeywell can improve the efficiency and reliability of startup and operation, on time and on budget, resulting in potential savings of 10 to 20 percent over traditional automation costs.

Services
To complement our industry-leading technology, Honeywell Process Solutions offers services to optimize  performance and efficiency in all phases of the automation lifecycle. With more than professionals in Honeywell service and support organizations worldwide, we help customers improve business performance and protect their automation investment.

Fire and Gas Detection
The safety of the terminal, personnel and environment is crucial to achieving maximum uptime and minimizing potential losses. Honeywell fire and gas solutions form the basis for fast and accurate detection of hazards, alerting people in a timely and structured way.